Download hier onze voorwaarden als pdf

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en vanuit die hoedanigheid overeenkomsten aangaat met Start Online.
 • Overeenkomst op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Bedenktijd:de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag:kalenderdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Start Online
Lijsterbeslaan 3, Rouveen
E-mailadres: info@start-fitness.com
KVK-nummer: 71986758
BTW-nummer: NL225627528B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Start Online en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Start Online en consument. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die Start Online sluit met andere ondernemers, die als koper handelen in de hoedanigheid van professionele contractspartij. Op eerste verzoek worden afwijkende algemene voorwaarden door Start Online toegezonden aan professionele kopers.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld. Slechts na het doorlezen en acceptatie van deze algemene voorwaarden is het voor de consument mogelijk met Start Online een overeenkomst op afstand te sluiten. Indien de consument dit wenst wordt op eerste verzoek kosteloos door Start Online een afschrift van de algemene voorwaarden per elektronische post dan wel per reguliere post aan de consument verzonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het betreffende aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief BTW;
 • de eventuele leveringskosten, die aan het einde van een bestelling worden weergegeven;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de consument door deze aanvaarding langs elektronische weg kenbaar te hebben gemaakt. Start Online bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Start Online zal bij het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 3. De in artikel 4 van deze algemene voorwaarden genoemde gegevens, tenzij Start Online deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. De termijn van deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, in die zin dat hij het product slechts in zoverre uit zal pakken en gebruiken als dat nodig is om te beoordelen of de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. Mocht de consument ervoor kiezen het gekochte artikel te monteren alvorens te doen besluiten dat hij alsnog gebruik wenst van zijn herroepingsrecht, komen de eventuele waardeverminderingen van het betreffende artikel als gevolg van die montage voor rekening van de consument. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument het aankoopbedrag reeds heeft betaald zal Start Online dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

 

Artikel 7 – De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn gesteld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
Aanbiedingen zijn geldig zolang als de voorraad van het aangeboden product strekt.
De betaling van producten kan, voor zover dit technisch mogelijk is, geschieden onder rembours of door vooruitbetaling via bankoverschrijving of andere betaalsystemen zoals iDEAL, MisterCash of PayPal. Wanneer de betaling niet door middel van vooruitbetaling geschiedt, kan er voor speciale producties en producten die op bestelling worden gemaakt een aanbetaling vereist worden van maximaal de helft van de aankoopprijs. Voor bestellingen binnen Nederland en België gelden uitsluitend de prijzen in de webshop onder www.start-fitness.com.

 

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Start Online staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van het geleverde product, voor zover er sprake is van normaal gebruik van de geleverde producten. Indien de consument voornemens is een product intensiever te hanteren dan normaal gebruik, hetzij onder bijzondere omstandigheden, kan de consument te allen tijde contact opnemen met Start Online ten aanzien van te geven garanties. Onder normaal gebruik wordt in deze algemene voorwaarden een gebruik van drie uur per dag of minder van het product verstaan.
Gebreken aan een geleverd product die een andere oorzaak kennen dan het normale gebruik van het product komen niet voor garantie in aanmerking.

 

Artikel 9 – Levering van producten

 1. De verzending van artikelen geschiedt door een pakketdienst of transporteur. Bestelde goederen worden geleverd tot aan de eerste gelijkvloerse afsluitbare deur. Een transportverzekering sluit Start Online principieel zonder verdere kosten voor u af. Voor leveringen op niet-landvaste eilanden kan er een toeslag op de verzendkosten ontstaan, die de klant individueel medegedeeld wordt.
 2. De verzendkosten en eventueel voorkomende rembourskosten worden u bij de bestelprocedure medegedeeld zodat er voor u geen verdekte kosten zullen ontstaan.
 3. Indien een verzending bij u wordt afgeleverd wanneer u niet thuis bent, ontvangt u een kaart in uw brievenbus. Deze kaart vermeldt dat u binnen een aantal werkdagen contact dient op te nemen met de pakketdienst of de transporteur. Indien u deze termijn niet in acht neemt, wordt de verzending geretourneerd naar Start Online. Start Online brengt u de verzendkosten nogmaals in rekening, indien u de bestelling alsnog wenst te ontvangen.
 4. Transportbeschadigingen aan een geleverd product moeten bij ontvangst van het product gelijk bij de leverancier gemeld worden. Verdekte transportbeschadigingen dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan Start Online. Minimale vliegroest en oppervlakkige lijnen of andere markeringen op krasgevoelige producten, zoals gietijzeren halterschijven of gelakte metalen onderdelen, komen niet voor garantie in aanmerking.
 5. Start Online zal betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of een product niet leverbaar is.
 6. Indien levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

Betreft onze e-books geldt dat alle rechten zijn voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 12 – Geschillen

Op door Start Online gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen niet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, doch uitsluitend aan de Nederlandse rechter.